Kiriş Parametreleri

image159.gif

Pas payı

Kiriş içindeki çekme veya basınç donatısının ağırlık merkezinden betonun dış yüzüne olan mesafesidir. Birimi cm’ dir. Varsayılan değeri d’=3 cm’ dir.

Minimum Açıklık Çekme Pursantajı

Varsayılan değeri 0.003 ‘dür. Kirişte çekme bölgesine konulacak minimum donatıyı  belirleyen parametredir. Bu parametre kirişte  açıklığında alta ve kiriş mesnedinde üstte kullanılır. Donatı hiçbir koşulda  bu parametreyle belirlenen sınırdan az olamaz.

Minimum donatı,  Asmin=MinÇekmePursantajı* bw *  (h-d’ )  olarak hesaplanır. Ayrıca,

image164.gif

koşuluna bakılır.

Ashesap, hesap momentinden(en olumsuz kombinezondan hesaplanan momentte) ulunan donatı miktarı olmak üzere,

Asmin < Ashesap ise kesite konulacak donatı miktarı Ashesap,

Asmin>As hesap ise kesite konulacak donarı miktarı Asmin olmaktadır.

Programda, 25/50 boyutlarında açıklıkta M=1.737 tm momente sahip, pas payı d’=3 cm olan, minimum açıklık çekme pursantajı 0.003 olan bir kirişe konulacak donatının belirlenmesi,

M=1.737 tm için kesitin betonarmesi yapılır. BS20 ve S220 için Ashesap=1.95 cm² bulunur.

Minimum donatı hesaplanır. Asmin=0.003*25*(50-3)=3.525 cm²  ve Asmin= 0.8* 25*(50-3)*10.667/1910.03=5.24  cm²

Asmin>Ashesap olduğundan kesite konulacak donatı alanı, As=5.24 cm²’ dir.

Kirişlerde mesnette üstteki çekme bölgesinde minimum donatı oranı için, deprem yönetmeliğinde belirtilen ve aşağıdaki bağıntıda verilen koşula mutlaka uyulmaktadır.

image160.gif

Dolayısıyla mesnette üstte konulacak minimum donatı alanı,

MinimumÜstteÇekmeDonatısıAlanı= bw * (h-h’) *image162.gifü   

Deprem yönetmeliğinde belirtilen “1. ve 2. Derece deprem bölgelerinde, taşıyıcı kirişlerde  mesnette  bulunan alttaki basınç donatısı, aynı mesnedin üstünde bulunan çekme donatısının %50’sinden daha az olamaz. Ancak 3. ve 4. Deprem bölgelerinde bu oran %30’a indirilebilir” maddesine programda uyulmaktadır. Buna göre,

1. ve 2. Deprem bölgelerinde,

MinimumAlttaBasınçDonatısıAlanı=MesnetteÜsttekiMevcutDonatı/2

3. ve 4. Deprem bölgelerinde,

MinimumAlttaBasınçDonatısıAlanı=3* MesnetteÜsttekiMevcutDonatı/10

olacaktır.

Maksimum Pursantaj

Varsayılan değeri 0.02’ dir. Kirişe konulacak çekme donatısının(mesnette üst donatı, açıklıkta alt donatı) üst sınırını belirler. Donatı hiçbir koşulda  bu parametreyle belirlenen sınırdan fazla olamaz. Fazla olması durumunda program maksimum pursantajın fazla olduğu kiriş için “kesit yetersiz” mesajı verecektir.

Programda açıklıkta M=18.562 tm momentine sahip bir bw=25 H=50 cm boyutlarında pas payı d’=3 cm olan kirişin BS20 ve S220 malzemeleri için donatısı As=18.562 cm² bulunmuştur. Bu kirişin maksimum pursantaj kontrolü aşağıdaki gibi yapılır.

Kiriş pursantajı hesaplanır.   

image161.gif

olarak bulunur.

 image162.gif=0.027 > 0.02 olduğu için bu kirişte kesit yetersizdir. Kirişin boyutları yeterince büyütülmelidir.

Not: Deprem yönetmeliğinde kiriş maksimum pursantajı değeri 0.02 olarak verilmiştir. Kullanıcı programda bu parametreyi 0.02’den büyük tanımlasa bile, program maksimum pursantajı deprem yönetmeliğinin ön gördüğü 0.02 olarak kullanacaktır. Kullanıcı bu parametreyi ancak 0.02 den küçük bir tanımlayabilir.

Çift Etriye İçin Min. B

Birimi cm, varsayılan değeri 40 cm.’ dir.  Kiriş genişliği bu parametreyle karşılaştırılır.  Kiriş genişliği bu parametrede yazan minimum genişlik değerini aşmadığı sürece kirişler çift kollu bir etriye ile donatılandırılırlar. Aksi durumda 2 tane çift kollu etriye ile donatılandırılırlar. Donatılandırma projede bulunan tüm kirişler için yapılır.

Ayrıca, Kiriş Ayarları diyalogunda Statik/Betonarme sekmesinde Çift Etriye seçeneği işaretlenirse, Çift Etriye İçin Min B parametresine bakılmadan o kiriş çift etriye ile donatılandırılır. Başka bir deyişle bu ayar hangi kiriş veya kirişler için yapıldıysa sade o kiriş ve kirişlere çift etriye atılır.

Gövde Demiri İçin H

Birimi cm, varsayılan değeri 60 cm’ dir. Kiriş yüksekliği bu parametrede yazan değerden  fazla ise kirişe gövde donatısı yerleştirilir.

Minimum gövde donatısı alanı,

Asgovde=0.001*b*(h-d') bağıntısından hesaplanır. Bu donatı, gövdenin iki yüzene eşit olarak, en az 10 mm çaplı çubuklardan ve çubuk aralığı 30 cm'yi geçmeyecek şekilde düzenlenir.

Programda parametrede girilen değer ne olursa belirtilen gövde donatısının düzenlenmesine ilişkin Deprem Yönetmeliğinde belirtilen koşullara mutlaka uyulur.

Deprem yönetmeliğinde bu koşul, “kiriş yüksekliği, serbest açıklığın ¼’ünden fazla olmamalıdır. Aksi durumda kiriş yüksekliğinin her iki yüzüne, kiriş yüksekliği boyunca gövde donatısı konulacaktır. Toplam gövde donatısı alanı, sağ ve sol mesnet kesitlerinde üst ve alt boyunca donatı alanları toplamının en büyüğünün %30’undan daha az olmayacaktır.  Gövde donatısı çapı 12 mm’ den az, aralığı ise 300 mm’ den fazla olmayacaktır.” Olarak belirtilmiştir.

Bu durumda kiriş yüksekliği serbest açıklığının ¼’ünden fazla ise, deprem yönetmeliğindeki koşul, değilse, bu parametrede belirtilen koşul dikkate alınacaktır.

Kullanıcı, kirişlere konulacak gövde donatılarının çapını Gövde Çapı parametresiyle belirleyebilmektedir. Gövde Çapı parametresinin varsayılan değeri 12 mm’ dir ve değiştirildiği takdirde, koşullar ne olursa olsun değiştirilen değer gövde donatısı çapı olarak dikkate alınacaktır.

Varsayılan değerlerle kirişe konulacak gövde donatısı sayıları(Gövde Demiri İçin H=60; Gövde Çapı=12, ln kiriş serbest açıklığı),

Koşul

Kiriş yüksekliği (h)
61-90 cm için

Kiriş yüksekliği (h)
91-119 cm için

Kiriş yüksekliği (h)
>119 için

h≥ln/4

2ф12

4ф12

Her 30 cm’ de 4ф12 ye ek 2ф12

h<ln/4

Alanı1 = SolMesnetMevcutÜstDonatı + SolMesnetMevcutAltDonatı

Alanı2 = SağMesnetMevcutÜstDonatı + SağMesnetMevcutAltDonatı

Alan = alanı1 ve alanı2’ den büyük olanı

GövdeDonatısıAlanı=0.3 * alan, aralık=en fazla 30 cm

SolMesnetMevcutÜstDonatı, SolMesnetMevcutAltDonatı, SağMesnetMevcutÜstDonatı, SağMesnetMevcutAltDonatı değerleri Betonarme menüsünde Kiriş Betonarme diyalogunda  Donatı alanları sekmesinde verilmektedir.

Etriye Minimum Aralığı

Birimi cm, varsayılan değeri ise 5 cm’ dir. Programda kiriş sarılma bölgesine konulacak etriyenin aralığı(sk) bu parametrede belirtilen değerden az olmayacak şekilde seçilir.

image165.gif

Deprem yönetmeliğinde belirtilen etriye aralığı ile ilgili koşullar, programda otomatik uygulanmaktadır. Etriye Minimum Aralığı parametresine yazılan değer ancak deprem yönetmeliğinden daha olumsuz bir durum oluşturursa kullanılır. Başka bir değişle bu parametre 5 ‘ den az bir değer verilse bile deprem yönetmeliğinde minimum sk=5 olduğundan her koşulda sk=5 alınır. Deprem yönetmeliğinde kiriş sarılma bölgesindeki etriye için belirtilen koşullar şunlardır.

sk ≥ 5,  sk ≤ h/4, sk ≤ 8ф (ф=en küçük boyuna donatı için), sk ≤ 150 mm

Etriye Maksimum Aralığı

Birimi cm, varsayılan değeri ise 10 cm’ dir. Programda kiriş sarılma bölgesine konulacak etriyenin aralığı(sk) bu parametrede belirtilen değerden fazla olmayacak şekilde seçilir.

Deprem yönetmeliğinde belirtilen etriye aralığı ile ilgili koşullar, programda otomatik uygulanmaktadır. Etriye Maksimum Aralığı parametresine yazılan değer ancak deprem yönetmeliğinden daha olumsuz bir durum oluşturursa kullanılır. Deprem yönetmeliğinde kiriş sarılma bölgesindeki etriye için belirtilen koşullar şunlardır.

sk ≤ h/4

sk ≤ 8ф (ф=en küçük boyuna donatı için)

sk ≤ 150 mm

Montaj Maksimum Aralığı

Birimi cm, varsayılan değeri 25 cm’ dir.  Kiriş genişliği bu parametreye bölünür ve kirişe konulacak minimum montaj sayısı belirlenir. Kirişe her koşulda en iki adet 12’lik montaj donatısı atılır.

MontajDonatıSayısı=KirişGenişliği / MontajMaksimumAralığı ≥ 2 adet montaj

Betonarme menüsü altında Donatı Seçimi Diyalogunda Kiriş-Bağ Kirişi sekmesinde kirişte kullanılabilecek montaj donatısının çapı belirlenebilir. Bu diyalogta montaj donatısı olarak 10’luk çap seçilse dahi kirişlere en az 12’lik montaj donatısı atılır.

Programda yukarıdaki Montaj Maksimum Aralığı parametresi daha olumsuz bir durum oluşturmadığı sürece, montaj donatısının belirlenmesinde esas alınan  koşul deprem yönetmeliğinde belirtilen koşuldur. Kirişin iki ucundaki mesnet üst donatılarının büyük olanının en az ¼’ ü tüm kiriş boyunca sürekli olarak devam ettirilmektedir. Başka bir deyişle, kirişte mesnette üst donatılarının büyük olanının en az ¼’ ü montaj donatısı olarak atılmaktadır.

Bir kiriş için,

MontajDonatıAlanıBüyük=SolMesnetÜstDonatısı ile SağMesnetMevcutÜstDonatısı alanlarınlarından büyük olanıdır.

MontajDonatıAlanı=MontajDonatıAlanıBüyük/4

MontajDonatıAlanı’ ndan montajın donatısının adedi ve çapı bulunur ve kirişe atılır.

Gövde Çapı

Gövde Çapı parametresinin varsayılan değeri 12 mm’ dir. Kullanıcı, kirişlere konulacak gövde donatılarının çapını Gövde Çapı parametresiyle belirleyebilmektedir ve değiştirildiği takdirde, koşullar ne olursa olsun değiştirilen değer gövde donatısı çapı olarak dikkate alınacaktır.

Burulma Rijitliğini Dikkate Al

Analizde, kirişlerin burulma rijitliğinin dikkate alınıp alınmama seçeneğidir. İşaretli ise kirişin kendi ekseni etrafında burulma momenti hesaplanır. İşaretli olmadığı durumda kirişlerin burulma rijitliği sıfır alınır ve kiriş burulma momenti sıfır çıkar.

Burulma rijitliğinin alınması durumda, bir kiriş üzerine oturan basit bir kirişin mesnetlerinde eğilme momentinin sıfırdan farklı çıkması doğaldır.

Kirişlerin betonarme hesabında burulma momentleri dikkate alınarak herhangi bir işlem yapılmaz.

Kiriş burulma atalet momentleri Yapı Uzay Çerçeve Eleman bilgileri raporunda Iburul satırında basılmaktadır. Burulma Rijitliği dikkate alınmazsa bu raporda Iburul değerleri sıfır görünecektir.

Program kiriş burulma atalet momentlerini otomatik hesaplamaktadır. Bununla beraber özellikler güçlendirme projelerinde elemanların kiriş atalet momentlerinin değiştirilmesi istenebilir. Burulma atalet momentleri Kiriş Ayarları/Statik/Betonarme sekmesinde ix satırlarında m4 cinsinden tanımlanabilir. Yapı Uzay Çerçeve Elemanları raporunda Kullanıcı Tanımlı Elemanlar başlığında tanımlanan değerler raporlanır.