ideYAPI / ideCAD

İşleriniz hesapladığınız gibi gitmiyor mu?

Genel amaçlı analiz, tasarım ve çizim programı olan ideCAD® Betonarme ile katları olan veya olmayan, katlarda rijit diyaframlı, kısmen rijit diyaframlı veya tamamen rijit diyaframsız yapıların hesabı yapılabilir. Çok katlı yapılar, endüstriyel yapılar ve bina türü olmayan gelişigüzel yapılar, deprem yönetmeliğine belirtilen koşullara uyarak modellenebilir. Çubuklar ile birlikte, aynı sistem içine entegre edilmiş kabuk elemanlar kullanılabilir. Döşemelerin, perdelerin, çubukların, temellerin hepsi bir arada analize sokulabilir.

Betonarme Tasarım
Plaklar
Sonlu elemanlardan hesaplanan moment değerlerinin gerektirdiği donatı miktarı, alansal olarak her noktada hesaplanır. 
Kirişler
TS 500 ve Deprem Yönetmeliğinin gerektirdiği kontroller yapılarak tasarlanır.
Kolonlar
TS 500 ve Deprem Yönetmeliğinin gerektirdiği kontroller yapılarak tasarlanır.
Perdeler
Normal kuvvetin etkisini de katarak, kapasite (Karşılıklı etkileşim) diyagramı kullanılır. Deprem Yönetmeliğinin yaptırımları göz önünde tutularak perde tasarımı yapılır. 
Temel Kirişleri
TS 500 ve Deprem Yönetmeliğinin gerektirdiği kontroller yapılarak tasarlanır.

Uygulama Projeleri

Temeller
Tekil temel, bağ kirişi, kuyu temel ve istinat duvarları modellenerek hesabı yapılır, rapor ve çizimleri otomatik oluşturulur.
Tekil temel, bağ kirişi, kuyu temel ve istinat duvarları modellenerek hesabı yapılır, rapor ve çizimleri otomatik oluşturulur.

BIM / Yapı Bilgi Sistemi
Mimari & Statik Entegrasyon

Mimar ve mühendislerin aynı yapı üzerinde ortak çalışmasını sağlayan sistemde, proje bir kez modellenerek, mimari ve statik projeler arası "Tam Entegrasyon" sağlanır.

.

ideCAD® Yapı "Entegre Bilgi Sistemi" ile mimari ve betonarme projelendirme sürecinde ortak data üzerinde çalışılır.


Analiz
Genel Bakış
64 bit programlama tekniğiyle, out of core paralel çözüm teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş sonlu elemanlar kütüphanesi... Otomatik ağ üretme tekniği ile çubuklar, kabuklar ve  temellerin tümü global stiffness matrisine katılarak çözüm yapılır.
Kütle Modelleme / Dinamik Analiz
Tekil kütleler, yatay ve düşey serbestlik derecelerine ve istenirse, diğer uç serbestlik derecelerine karşı gelecek şekilde tanımlanırlar. Hareketli yük katılım katsayısı, Deprem Yönetmeliğinde belirtilen şekilde alınır. Ek dışmerkezlik etkileri rijit diyafram modeli veya kabuk model seçildiğinde ayrıca ilave bir deprem hesabı yapılarak, yapı elemanlarının tasarımında dikkate alınır.
Response Spectrum
Eigen vektör, özel değerler veya Ritz vektörleriyle tasarım spektrumu analizi, Ritz veya özel değer vektörleriyle modal frekans analizi.
Time History
"Direct Integration Beta Newmark" yöntemiyle, yapıların doğrusal Time History analizi yapılır.
İnşaat Aşamaları
Betonun zamana bağlı yaşlanma, rötre ve sünme etkileri de (CEB - FIB 1990) dikkate alınarak, kat kat veya başka yapım senaryosu oluşturarak nonlineer analiz yapılır ve tasarımda dikkate alınır. Böylece, yüksek yapılarda gerekli olan ölü yük düzeltmesi yapılarak, gerçek moment zarfı belirlenir. Yapının kaplama ve hareketli yüklerinin yüklenmesinin ardından, istenilen süre sonrası için aldığı durum sorgulanır.
 
Euler Burkulması
Global burkulma analiziyle, yapının burkulma açısından zayıf yönleri incelenir. Burkulma modları, yapı davranışı hakkında tasarıma ilişkin fikir verirken, burkulma analizi, yapıda stabil olmayan durumların daha rahat incelenmesini sağlar. Yapının lineer burkulma modları, herhangi bir yükleme kombinasyonu için bulunabilir.
Isı Farkları Analizi
T1 ve T2 olarak iki farklı yükleme durumu ile ısı farkları hesabı sıcaklık değişimi yüklemesi yapılabilir ve tasarım zarfında dikkate alınır.
Riskli Yapı Analizi
Kentsel dönüşüm kapsamında, riskli binaların değerlendirilmesi esaslarına ilişkin yönetmeliği de uygulayan program, riskli bina analizini yapmakta ve riskli bina değerlendirme raporunu otomatik hazırlamaktadır.
Performans Analizi
2007 Deprem Yönetmeliği 7. bölümünde, mevcut yapıların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik kurallar getirilmiştir. Bölüm 7 gereklerini eksiksiz uygulayan ideCAD, güçlendirme projeleri için gerekli olan hesap ve çizimleri yüksek performansla kullanıcıya sunmaktadır.
Deprem İzolatörleri
Elastomer yalıtım birimleri, çelik ve doğal kauçuk (veya neopren) izolatörler kütüphaneden seçilerek modellenir. Dinamik analiz ve Time History analizinde dikkate alınır.
Zemin Yapı Etkileşimi
Temeller, radye plaklar ve kazıklar üst yapıyla birlikte analiz edilerek, alt yapı ve üst yapı birlikte değerlendirilebilir.

Kat Diyaframları
Rijit Diyafram
Rijit diyafram bağımlılığı, o kattaki tüm kolon - kiriş kesişim düğüm noktalarına ve alansal objelerin kat düzlemindeki noktalarına atanır.
Yarı Rijit Diyafram
Bu döşeme modeli, özellikle A2 - A3 türü düzensizlikler içeren ve ayrıca normal katlardan rijit bodrum katlara geçişte yer alan ve üstteki katlarda oluşan eylemsizlik kuvvetlerinin tümünü veya büyük bir bölümünü, ani olarak bodrum katlardaki çevre perdelerine aktarmak durumunda kalan geçiş katları döşemelerinde kullanılır.
Diyaframsız Yapılar
Diyafram tanımlamayı istemeyeceğiniz yapıları, diyaframsız, 3 boyutlu çubuk objelerle flexible (esnek) olarak modelleyerek analiz edebilirsiniz.

Görselleştirme
Verilerin Görselleştirilmesi
Proje verileri görsel olarak detaylı şekilde incelenip, görsel sorgulama ile revizyonlar kolayca takip edilir. Yükler, analitik model, mesnetler, link elemanları serbestlikleri kısaca tüm model renkli gruplara ayrılmış haliyle incelenir.
Sonuçların Görselleştirilmesi
Modlar, deplasmanlar, kuvvetler, betonarme sonuçları, eleman yetersizlikleri, donatılar ve yönetmelik kontrolleri görsel olarak detaylı şekilde incelenir.
Fotogerçekçi Görselleştirme
Fotoğraf kalitesinde render'lar ile sunumlarınıza hayat katın!
Donatıların 3B Görselleştirilmesi
Kolon, kiriş ve perdelere ait hesaplanan ve yerleştirilen donatılar 3B olarak gösterilir. Böylece olası donatı karışıklıkları önceden görülüp önlem alınabilir.
3D Yazıcı ile Maket Sunumu
Betonarme modelleriniz, 3d printer'ların okuyabileceği üç boyutlu veri olarak export edilir.

Raporlar / Metrajlar
Hesap sonuçlarını, neden - sonuç ilişkilerini belirterek ayrıntılı olarak raporlayan ideCAD® Betonarme, hazırladığı raporu ideCAD Rapor programı aracılığıyla görüntüler.

• Kolay anlaşılır, görsel, grafik açıklamalı tamamen yenilenmiş hesap raporları.
 • Hesap sonuçlarının yönetmeliklere uygunluğunun, formüller ve açıklamalarla gösterimi.
• Raporlara firma (kurum) logosu ekleyebilme.
• Sayfa ekleyebilme.
• Raporlara resim dosyası ekleyebilme.
• Listelenmiş sonuçların birimlerini, rapor programı içerisinde değiştirebilme.
• İçindekiler sayfasında ilgili başlığa tıklayarak, incelenecek bölüme geçiş yapabilme.
• Yapının genel yerleşim şekillerinin raporun başına otomatik yerleştirilmesi.
• Raporları txt veya PDF formatlarında kayıt edebilme.

Yüklemeler
Otomatik Yüklemeler
Sonlu elemanlar yöntemiyle, döşemelerden kiriş, perde ve kolonlara yük aktarılır. Döşeme üzerine denk gelen duvarların çizgisel yük aktarımı yapılır. Kapı ve pencere boşlukları düşülerek hassas yük analizi sağlanır.
 
Noktasal / Çizgisel / Alansal Yükler
Otomatik yüklerin yanı sıra, dışarıdan ekstra yükler tanımlanabilir.

Kabuk Elemanlar
Döşemeler
Çeşitli boyutta boşlukları da olabilen döşemelerin analizinde, kendi düzlemleri içindeki yük aktarımının doğru olarak belirlenmesi için, düzlem içi ve düzlem dışı yerdeğiştirmelere ilişkin serbestlik derecelerini içeren, her düğüm noktasında altı serbestlik derecesinin dikkate alındığı kabuk sonlu elemanlar kullanılır.


Kirişsiz Döşemeler
Kirişsiz döşemeli yapıların döşemelerindeki düzlem içi eğilme, kesme ve eksenel etkiler, elastik diyafram (yarı rijit diyafram) kabulü ile göz önüne alınır.
Perdeler
Enkesit şekli dikdörtgen I, T, L, U, C ve E olan betonarme perdeler, hem düzlem içi hem de düzlem dışı yerdeğiştirmelere ilişkin serbestlik derecelerini içeren kabuk sonlu elemanlarla modellenirler.
Merkezinde eşdeğer çubuk kesit tesirleri olarak elde edilir ve CSI Col programına aktarılır. Bodrum perdeleri kabuk sonlu elemanlarla modellenir.
Merdivenler / Rampalar
Altı serbestlikli kabuk olarak modellenen rampa ve merdiven plakları; perdeler, kolonlar, kirişler ve plaklarla ilişkilendirilir. Ortak düğüm noktaları otomatik bağlanarak, analitik model oluşturulur.
Kubbeler / Tonozlar / Katlanmış Plaklar
Altı serbestlikli plak eleman olarak modellenir ve yapı ile birlikte hesaba katılır.
Radye Döşemeler
Boşluklu, değişken kalınlıkta, kirişli ve kirişsiz radye temeller, elastik zemine oturan altı serbestlikli kabuk olarak modellenir.

Çizimler
Planlar / Kesitler
Detaylar / İmalat Çizimleri
Pafta Dizaynı

Çubuk Elemanlar
Kullanılan Kesitler
Dikdörtgen, dairesel, tablalı, trapez ve genel poligon kesitler kullanılabilir.
Kolonlar / Kirişler
Kat kolonları, kata bağlı olmayan kolonlar, kiriş bağlanmayan kolonlar ve eğik kolonlar, dikdörtgen, dairesel ve poligon kesitte tanımlanır. Kirişler; dikdörtgen, tablalı ve yarım tablalı olarak, kat kirişi, arakat kirişi, kattan kata bağlanan kiriş, planda ve düşeyde eğrisel formda ve düz olarak tanımlanır. Kolon ve kirişler, 3 boyutlu uzay çubuğu olarak analitik model oluşturulur.
Sürekli Temeller
Dikdörtgen, yarım trapez ve trapez kesitte, elastik zemine oturan üç boyutlu çubuk olarak modellenir. Kirişli radyelerle ve aynı zamanda üst yapıyla bir arada modellenir ve yapı global rijitlik matrisine assemble edilir.
Kazık Temeller
Değişen zemin katman özelliklerine göre, çubuk boyunca yaylar ve çubuk ucunda ayrıca bir yayla modellenen kazıklar, üç boyutlu çubuk olarak temeller ve üst yapıyla birlikte hesaba katılır.

İskele Makrosu
Modellenip hesabı yapılan projenin içinde iskeleler, ister plandan ister üç boyuttan veri girişiyle kolayca oluşturulur. H tipi ve flanşlı iskeleler analiz edilerek, rapor ve detay çizimleri üretilir. 
İlgili yönetmeliklere tamamen uygun olarak hesaplanan iskele elemanları EC 3 ile tasarlanır.

Yönetmelik / Standartlar
Deprem
2007 Deprem Yönetmeliği kontrolleri eksiksiz uygulanır ve rapor edilir.
Rüzgar
Katlara etkiyen rüzgar yükleri rijit diyaframa uygulanır.
Çelik Elemanlar
İskele elemanları Eurocode'a göre hesaplanır.
Betonarme Elemanlar
TS 500 ve Deprem Yönetmeliğinde belirtilen koşullar betonarme elemanlara eksiksiz uygulanır.

CAD Arayüzü
Özelleştirilebilen Menü
Arayüz, çalışma pencereleri, renkler, menülerin yeri ve sırası, komut grupları ve kısayol tuşları tercihe bağlı olarak kişiselleştirilir.
3 Boyuttan Veri Girişi

Plan, perspektif ve farklı üç boyut pencerelerinde modelinizi oluşturarak, taşıma, kopyalama, çoğaltma gibi işlemleri üç boyutta  uygulayabilirsiniz. Bir pencerede başladığınız komuta, komuttan çıkmadan başka bir pencerede devam edebilirsiniz.

Komut Satırı

Mouse, menüler ve ikonla veri girişinin yanı sıra, klavyeden "komut kısayolu" yazarak da modelinizi hızlıca oluşturursunuz.

Çizim Düzenleme

Yakalama olanakları, obje seçme araçları, lokal koordinat, seçim grupları, objeyle ilişkili akıllı komutlar, katlar arası geçiş gibi düzenleme unsurları revizyonlarınızı hızlandırır.

Katman / Renk / Font Yönetimi
Gelişmiş 3B olanaklarının yanı sıra, CAD programlarında kullanılan araçları da içeren ideCAD ile yasal sınırları zorlamadan ve başka bir programa ihtiyaç duymadan tüm çizimler hızlıca hazırlanır ve direkt çıktı alınır.