ideYAPI / ideCAD

v10 için Geliştirilen Yeni Olanaklar

3 yıllık kapsamlı AR-GE çalışmalarımız sonucunda ideCAD Statik IDS v10 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu süreç içerisinde, dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler ile birlikte inşaat mühendisliği ve mimarlık hizmetlerinde kaydedilen ilerlemeler takip edilmiş ve ülkemizde verilen inşaat mühendisliği hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak adına gelişmiş modelleme, analiz, tasarım ve çizim oluşturma- inceleme arayüzleri, BIM, gelişmiş analiz yöntemleri ve güncel tasarım yönetmelikleri ana başlıklarında çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Arayüz
Başlangıç Sayfası

Örnek Projeler, eğitim webinarları, eğitim videoları ile forum sitemize, duyurulara ve güncelleştirmelere yeni açılış ekranı ile kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Komut Arama

Komut satırı ve klavyeden kısa yollar ile veri giriş yollarınıza ek olarak komut arama kutucuğu ile ihtiyacınız olan komutları kolayca bulmanızı sağlar.

Analiz Ayarları Sihirbazı

  TBDY 2018  Bölüm 1, 2, 3 ve 4' te yer alan bina taşıyıcı sisteminin ve süneklik düzeylerinin belirlenmesini hedefleyen yönergelerin kolay takip edilmesini ve yönetmelik ile tutarlı önbilgilerin girilmesini sağlar.

Sonuç İnceleme

Rapor önizleme düşey araç çubuğu ile modellerinizin tasarım sonuçlarını, yönetmelik uyumluluğu ve yetersizlikleri program arayüzü üzerinden bir çırpıda inceleme olanağı sunar.


Taşıyıcı Sistemin Modellenmesi
Poligon Perdelerin Modellenmesi

Enkesit şekli T, L, U veya C olan perdeleri,  perde grubu olarak modelleme olanağı sunar. Hem düzlemiçi hem düzlemdışı yer değiştirmelere ilişkin serbestlik derecelerini içeren kabuk sonlu elemanlar ile modellenir.

 

Bağ Kirişli Perdelerin Modellenmesi

İki boşluksuz perde parçası ile kısa ve yüksek kesme dayanımlı bağ kirişlerinin birlikte tek bir perde gibi çalışması durumu için kabuk ve çubuk sonlu elemanları kullanarak TBDY 2018 ile uyumlu model kurar.

Bağ Derecesi Katsayısı

TBDY 2018 gereği boşluklu perde tanımı için bağlılık derecesi belirlenir.

Bodrum Perdelerinin Modellenmesi

TBDY 2018 4.5.3.7 gereği kabuk sonlu elemanlarla modellenir.

Döşemelerin Modellenmesi

Betonarme döşemeler tam rijit ve yarı rijit diyafram seçenekleri ile TBDY 2018' e uygun modellenebilir. 

 

Geçiş Katlarında Döşemelerin Modellenmesi

Normal katlardan rijit bodrum katlara geçişte yer alan ve üstteki katlarda oluşan  eylemsizlik kuvvetlerinin tümünü veya büyük bir bölümünü, ani olarak bodrum katlardaki çevre perdelerine aktarmak durumunda kalan geçiş katları döşemelerini modellemede yarı rijit diyafram kabulü ile yapı, TBDY 2018' e uygun kabuk davranışı ile modellenir.

Kütlelerin Modellenmesi
Etkin Kesit Rijitlikleri

Etkin kesit rijitlikleri çarpanları, sadece deprem etkili yük birleşimleri içinde yer alan ve bu birleşimlere giren yükler altındaki hesaplarda TBDY 2018 Tablo 4.2' ye göre otomatik uygulanır.

 

Ek Dışmerkezlik Etkisinin Modellenmesi

Kat kütle merkezine etkiyen yatay deprem yükleri, gözönüne alınan deprem doğrultusuna dik doğrultudaki kat boyutunun % 5 i kadar kaydırılır, dinamik yöntem ile deprem hesabı yapılır. Dinamik yöntem ile hesap yapılması dolayısıyla her iki doğrultuda (+) ve (-) yönleri de gözönüne alınarak dört adet modal analiz yapılır. 

  
 

Analiz
Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi

TBDY 2018 Tablo 3.6' da belirtildiği gibi düzensizliklerin kontrolünde kullanılır.

 

 

Mod Birleştirme Yöntemi
TBDY 2018 kapsamında Bölüm 4' te belirtilen binaların tamamında Modal Hesap Yöntemlerinden herhangi biri kullanılabilir.  Bu yöntem çok serbestlik dereceli sistemlerin davranışını veren denklemlerin her bir mod şekli için ayrı ayrı değerlendirilmesidir.
Mod Toplama Yöntemi

Modal Hesap Yöntemlerinden bir tanesi olan bu yöntem ile  TBDY 2018 Ek 4B' de belirtilen hesaplama kurallarına uygun olarak binaların deprem hesabı yapılır.

Bodrumlu Binaların Hesabı

TBDY 2018 3.3.1' e göre rijit bodrum kat kontrolleri gerçekleştirilir. Rijit bodrum tanımına uygun binalarda yönetmelik gereği 2 aşamalı hesap yapılır. Birbirinden oldukça uzak modlarda titreşen bodrum ve üst yapının ayrı ayrı analizi yapılır, bu analiz için tek model kullanılırken bodrum katlar için üst bölüm kütlesiz alınır, üst bölüm için ise bodrum katlar kütlesiz alınır. Her iki analizde de yapının tüm rijitliği kullanılır. 

Kirişsiz Döşemeli Binaların Hesabı

TBDY 2018 4.3.4.4 gereği iki aşamalı hesap yapılır.  İlk aşamada çerçeve kolonlarının alt ve üst uçları mafsallı ikinci aşamada ise tüm bağlantılar monolitik olarak modellenir. İç kuvvetler için en elverişsiz sonucu veren durum kullanılırken, göreli kat ötelemesi kontrolü için ikinci aşama hesaptan elde edilen değerler kullanılır.

Tasarıma Esas İç Kuvvetler

TBDY 2018 4.10 gereği; Modal Hesap Yöntemleri kullanılarak yapılan bodrumlu binaların iki aşamalı hesabından elde edilen sonuçlar sünek ve sünek olmayan davranış durumlarına göre yönetmeliğe uygun birleştirilir. Birleştirme işlemi için Tablo 4.1 'den belirlenen D katsayısı ile üst bölüm ve bodrum katlar için belirlenen D katsayısı ile alt bölüme ait sünek olmayan iç kuvvetler arttırılır.

Göreli Kat Ötelemeleri

TBDY 2018 4.9.1.3 (a) ve (b) maddelerine göre belirlenen sınır değerler ile yapı analizinden belirlenen öteleme değerleri karşılaştırılır ve raporlanır.

İkinci Mertebe Etkileri

TBDY 2018 4.9.2 maddesinde belirtilen hesaplama, yönetmeliğe uygun olarak bodrum katların üstündeki üst yapı için belirlenir.

TBDY 2018 Performans Analizi

TBDY 2018' e uygun olarak Doğrusal Performans Analizi yapılır ve uygun şekilde raporlanır. Doğrusal performans analizinin kullanım sınır değerleri detaylı olarak raporlanır. Güçlendirme uygulanmış ise güçlendirme öncesi ve sonrası şeklinde karşılaştırmalı olarak sonuçlar raporlanmaktadır.

2019 Yönetmeliğine göre Riskli Yapı Analizi

Riskli Bina Yönetmeliği, TBDY 2018 ile uyumlu olacak şekilde revize edilmiştir. Riskli Bina Yönetmeliği 2019' a uygun olarak binalar analiz edilir ve sonuçları raporlanır.


Düzensizlik Kontrolleri
Düzensiz Binalara İlişkin Koşullar

A1 ve B2 düzensizlik kontrolleri, TBDY 2018 Tablo 4.4 Eşdeğer Deprem Yükü Yönteminin uygulama sınırlarını belirlemektedir. TBDY 2018, A2 ve A3 düzensizlikleri mevcut ise kabuk sonlu elemanlar ile döşeme analiz modelinin kurulmasını gerektirmektedir. Tam ve Yarı rijit diyafram seçimleri, yapıda  A2 ve A3 türü düzensizliklerin mevcut olup olmamasına göre yapılmalıdır.  

A1 Burulma Düzensizliği

Herhangi bir katta hesaplanan en büyük göreli kat öteleme değerinin o kat için ortalama göreli kat ötelemesine oranını kontrol ederken TBDY 2018 Tablo 3.6 gereği ekdışmerkezlik etkisinin de gözönüne alındığı Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılmaktadır. 

A2 Döşeme Süreksizlikleri

Döşemelerde büyük boşlukların, kalınlık değişimlerinin ve rijitlik azalmalarının olduğu bölgelerde seçilen bir aks ve çizgi üzerinden kontrol gerçekleştirilmektedir.

A3 Planda Çıkıntılar Bulunması

Bina kat planlarında girinti ve çıkıntı alanlarının oranlarına bağlı olan kontrol, kullanıcı tarafından belirlenen kritik aks ve çizgi üzerinden hesap edilir ve raporlanır.

B1 Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği

Betonarme binalarda, herhangi bir deprem doğrultusu için herhangi bir kattaki toplam etkili kesme alanının bir üst kattaki toplam etkili kesme alanına oranını ifade eden kontrol, deprem yönetmeliği raporunda yer almaktadır.

B2 Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği

Her iki deprem doğrultusu için bodrum katlar haricinde herhangi bir kata ait ortalama göreli kat ötelemesinin bir alt veya üst kat ortalama göreli kat ötelemesine oranını ifade eden kontrol TBDY 2018 Tablo 3.6 gereği ekdışmerkezlik etkisinin de gözönüne alındığı Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemine göre belirlenir.

B3 Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği

TBDY 2018 Tablo 3.6 ile uyumlu olarak yapılan kontrolün sonuçları deprem yönetmeliği raporu üzerinden incelenir.


Yüklemeler
Yükleme Durumları

Yapı ağacı ve seçmeli rapor üzerinden yapı için kullanılan sabit, hareketli, kar ve düşey deprem, yatay deprem vb. yükleme durumları ile kullanıcı tanımlı yükler için oluşturulan yükleme durumları incelenebilmektedir.

TBDY 2018 Yükleme Kombinasyonları

Betonarme ve Çelik Yapılar için seçilen tasarım yönetmelikleri ile TBDY 2018 4.4.4' te belirtilen yükleme kombinasyonları otomatik oluşturulmaktadır. Proje bazlı farklı yükleme kombinasyonlarına ihtiyaç duyulması halinde kullanıcı tanımlı yükleme kombinasyonları oluşturulabilmektedir. Yapı ağacı ve seçmeli raporda, oluşturulan tüm yükleme kombinasyonları incelenebilir.

Bodrumlu Yapılarda

Betonarme ve Çelik Yapılar ile TBDY 2018 yönetmeliklerinde belirtilen yükleme kombinasyonları otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bodrumlu yapılarda TBDY 2018 gereği iki aşamalı hesapta bodrum katlar ve üst yapı için oluşturulan kombinasyonlar ve açıklamaları seçmeli raporda detaylı olarak verilmektedir.

Kirişsiz Döşemeli Yapılarda

Betonarme yapılar ve TBDY 2018 yönetmeliklerine ait yükleme kombinasyonları otomatik oluşturulmaktadır. TBDY 2018 gereği kirişsiz döşemeli yapıların iki aşamalı hesabında oluşturulan tüm yükleme kombinasyonları seçmeli raporda detaylı olarak verilmektedir.


Betonarme Tasarım
Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler

TBDY 2018 7.3.6' ya uygun olarak enkesit koşulları, eksenel kuvvet kontrolleri, enine ve boyuna donatı koşulları, tasarım eğilme ve kesme kuvvetleri ve birleşim kesme güvenliği kontrolleri gerçekleştirilir. Yapılan tüm kontroller arayüz ve raporlar üzerinden kontrol edilebilmektedir. 

Süneklik Düzeyi Yüksek Kolonlar

Dayanıma Göre Tasarım ve Şekildeğiştirmeye Göre Tasarım yöntemlerinde beton ve donatı çeliğini daha gerçekçi modellemek üzere fiber model kullanılmaktadır.  TBDY 2018 7.3 gereği betonarme kolonlarda enine ve boyuna donatıların belirlenmesi, kesme güvenliği ve eksenel kuvvet kapasite kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan tüm kontrollere arayüzde yer alan Betonarme Tasarım sekmesi ve raporlardan ulaşılabilmektedir.

Süneklik Düzeyi Yüksek Kirişler

TBDY 2018 7.3.5' e uygun olarak enkesit koşulları, eksenel kuvvet kontrolleri, enine ve boyuna donatı koşulları kontrolleri gerçekleştirilir. Yapılan tüm kontroller arayüz ve raporlar üzerinden kontrol edilebilmektedir. 

Kolon-Kiriş Birleşim Bölgeleri

TBDY 2018 7.5.1 ve 7.5.2 maddeleri referans alınarak hesaplanan kolon - kiriş birleşim bölgeleri tanımları (kuşatılmış ve kuşatılmamış) ile kesme güvenlikleri program arayüzünde ve betonarme kolon raporlarında detaylı olarak incelenebilmektedir.

Döşemeler

Döşemelerin kabuk sonlu elemanlar ile daha gerçekçi modellenmesi ve analizi gerçekleştirilmektedir. Analiz modellerini detaylı inceleme ve istenen kombinasyonlar altında gerilme yayılışını takip etmeye olanak veren arayüz ile döşemelerin tasarımında yönetmelik kuralları kolaylıkla takip edilebilir.  TBDY 2018 7.11' e uygun olarak döşeme gerilme kontrolleri gerçekleştirilmektedir.


Çelik Tasarım
Süneklik Düzeyi Yüksek Moment Aktaran

Moment aktaran birleşimler vasıtasıyla çelik kolon ve kirişlerin, yanal yükleri eğilme ve kayma etkisi ile karşıladığı taşıyıcı sistem tipi için TBDY 2018 9.3 ile uyumlu olarak gerekli durumlarda D, dayanım fazlalığı katsayısı, kullanılarak deprem etkileri arttırılmakta ve arttırılan iç kuvvetler ile tasarım gerçekleştirilmektedir. Enkesit koşulu, yanal tutululuk koşulları ile güçlü kolon - kiriş kontrolleri yapılır ve raporlanır. 

Süneklik Düzeyi Sınırlı Moment Aktaran

TBDY 2018 9.4 ile uyumlu olarak analizden elde edilen iç kuvvetler ile çelik tasarım gerçekleştirilir. Enkesit koşulu ve yanal tutululuk kontrolleri yapılır ve raporlanır.  

Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çaprazlı

Çelik kolon, kiriş ve çaprazlar vasıtasıyla düşey bir kafes kiriş gibi çalışan taşıyıcı sistem tipi TBDY 2018 9.6' ya uygun olarak gerekli durumlarda D, dayanım fazlalığı katsayısı, kullanılarak elde edilen iç kuvvetlere göre tasarlanır. Özel olarak enkesit koşulu, yanal tutululuk ile çapraz elemanlar için narinlik ve süneklik kontrolleri yapılır.

Süneklik Düzeyi Sınırlı Merkezi Çaprazlı

TBDY 2018 9.7' e uygun olarak gerekli durumlarda D, dayanım fazlalığı katsayısı, kullanılarak elde edilen iç kuvvetler ile tasarım gerçekleştirilir. Özel olarak enkesit koşulu, yanal tutululuk ile çapraz elemanlar için narinlik ve süneklik kontrolleri yapılır.

Temel Bağlantı Detayları

Taban levhası birleşimi ankastre ve mafsallı olmak üzere iki farklı alt tip olarak modellenebilir. Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Esasları 2018' e göre ankraj çubukları, taban levhası ve beton kontrolleri gerçekleştirilir.

Kiriş-Kolon Birleşim Detayları

TBDY 2018 Ek 9B' de bahsi geçen bulonlu alın levhalı birleşimler ile bulonlu başlık levhalı birleşim ve tam penetrasyon kaynaklı birleşimler modellebilir ve TBDY 2018 ile Çelik Yapılar yönetmeliğine uygun tasarımları yapılır ve raporlanır.


Betonarme Raporlar
Deprem Parametreleri Raporu

TBDY 2018' i kolay takip etmenizi sağlamak üzere geliştirilen Analiz Ayarları Sihirbazında yapılan düzenlemeleri rapor olarak denetleyici birimlere açıklamanızı sağlamaktadır. TBDY 2018 1- 4 bölümlerinde yer alan deprem düzeyi, BKS, BYS, DTS, R ve D katsayıları vb. parametreleri detaylı olarak açıklamaktadır.

Kolon Eksenel Kuvvet Kontrolleri

TBDY 2018' e uygun olarak TS 498' de tanımlanan hareketli yük azaltma katsayısı kullanarak belirlenen eksenel basınç kuvvetinin en büyük değeri kolon eksenel kuvvet kontrolünde kullanılmakta ve raporlanmaktadır.

Kolon Kesme Güvenliği Kontrolleri

TBDY 2018 gereği betonarme kolonların sağlaması gereken kesme dayanımları, yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ile deprem yüklerinin ortak etkisinde belirlenen kesme kuvveti değerinden büyük olmalıdır. Arayüzde Betonarme kolon diyalogu ile betonarme kolon raporu üzerinden inceleyebileceğiniz kontrol sağlamaz ise uyarı verilir.

Güçlü Kolon Kontrolleri

TBDY 2018' e uygun olarak çerçeveli ve perde + çerçeve sistemlerde, birleşim noktasına bağlanan kolonların taşıma gücü momentleri toplamı, kirişlerin kolon yüzündeki taşıma gücü momentleri toplamından % 20 oranında büyük olmalıdır. Bu kontrol, betonarme tasarım sekmesinden ve kolon raporlarından detaylı incelenebilir. 

Kiriş Kesme Güvenliği Kontrolleri

Betonarme kiriş raporunda yer alan kiriş kesme güvenliği kontrolünde TBDY 2018 uyumluluğu ile hesaplamalar gerçekleştirilir. TBDY 2018 Denklem 7.9' a göre belirlenen Ve değerinin, Denklem 7.10' da bahsi geçen her iki şartı da sağlamalıdır. Bu kontrol raporlar üzerinden incelenebilir.

Kolon-Kiriş Birleşim Kesme Güvenliği Kontrolleri

TBDY 2018' e göre belirlenen  birleşim kesme kuvveti değerinin, kuşatılmış ve kuşatılmamış durumlarına göre belirlenen sınır kesme kuvveti değerlerinden büyük olması gerekmektedir. Bu koşul sağlanmaz ise Betonarme kolon diyalogunda kolay ve anlaşılır uyarılar verilmektedir.

Perde Eksenel Kuvvet Kontrolleri

TBDY 2018 gereği perdeler, boşluk alanları çıkarılarak elde edilen net enkesit alanı kullanılarak ve TS 498' de belirtilen hareketli yük azaltma katsayısı uygulanarak elde edilen en büyük eksenel kuvvet değeri ile kontrol edilir ve perde raporlarında detaylandırılır.

Perde Tasarım Eğilme Momentleri

TBDY 2018 7.6.2.2' e uygun olarak hesaplanan perde tasarım eğilme momentleri için yönetmeliğin 4. bölümünde belirtilen method ile moment hesaplanır. Kritik perde yüksekliği otomatik olarak hesaplanır ve tasarım momenti değerleri için oluşturulan eğride kullanılır. Detayları betonarme perde raporlarında ve arayüzde betonarme perde diyalogunda incelenebilir.

Perde Kesme Güvenliği Kontrolleri

TBDY 2018' e uygun olarak perdelerin sağlaması gereken kesme dayanımları ilgili denklemler ile kontrol edilir. Arayüzde betonarme tasarım - perde sekmesi ile perde raporlarında detayları incelenebilir.

Döşeme Düzlem İçi Gerilme Kontrolleri

TBDY 2018 7.11.3 gereği kabuk modellenerek düzlem içi ve düzlem dışı gerilme dağılımı belirlenen döşemelerin, gerekli dayanıma sahip olup olmadığı kontrol edilir ve raporlarda detaylandırılır.  

Dengeli Donatı Oranı Kontrolleri

TS 500' e göre betonarme kiriş raporlarında sol ve sağ mesnet ile açıklık için kullanılan donatı ve dengeli donatı oranı kontrolleri verilmektedir.

Geoteknik Rapor

Radye temeller için G+Q, 1.4G+1.6Q ve G+Q+E içeren kombinasyonlara göre taban basıncı değerleri ile öntasarım için kullanılan taban kesme kuvveti değerlerini detaylı inceleyebilirsiniz. Arayüzde kabuk sonuçları - radye temel bölümünden görüntüleyebildiğiniz gerilme durumları raporda detaylı olarak yer alır. Böylece hem arayüzde detaylı inceleme yapabilir hem de denetleme ekiplerine kolayca projenizi sunabilirsiniz.


Çelik Raporlar
Kolon Enkesit Koşullarının Kontrolü

TBDY 2018 Tablo 9.3' e uygun olarak süneklik düzeyi yüksek ve sınırlı durumları için çelik elemanların enkesit kontrolü gerçekleştirilir. 

Kolon Eksenel Kapasite Kontrolü

TBDY 2018 Bölüm 9' a uygun olarak Süneklik Düzeyi Yüksek Moment Aktaran çerçeve kolonlarında D, dayanım fazlalılığı katsayısı, ile arttırılan çekme ve basınç eksenel kuvvetleri, eleman eksenel kuvvet kapasiteleri ile karşılaştırılır ve raporlanır.

Güçlü Kolon Kontrolü

TBDY 2018 Bölüm 9 gereği süneklik düzeyi yüksek moment aktaran çerçevelerde kolonların taşıma gücü momentlerinin, kolonlara bağlanan kirişlere ait taşıma gücü momentlerinden büyük olup olmadığı kontrol edilir. 

Kiriş Enkesit Koşulu Kontrolü

TBDY 2018' e uygun olarak çelik kirişlerde süneklik düzeyi sınırlı veya yüksek seçimlerine göre Tablo 9.3' e uygun enkesit kontrolü gerçekleştirilir.

Kiriş Başlıklarının Yanal Doğrultuda Mesnetlenmesi

TBDY 2018 Bölüm 9 gereği süneklik düzeyine bağlı olarak çelik kirişlerin eğilme momentleri ve eksenel kuvvet altında zayıf eksenlerinde burkulmayı önlemek amacı ile alt ve üst başlıklarından tutulu olup olmadığı belirlenir. Yanal doğrultuda yer alan çelik kiriş aralıklarınızın yeterli olup olmadığı raporlanır. Bu sayede tali kiriş sisteminizi düzenleme imkanı sunar.

Çapraz Enkesit Koşullarının Kontrolü

TBDY 2018 Tablo 9.3' e uygun olarak süneklik düzeyine ve kullanılan çelik profillerin enkesitlerine göre başlık ve gövde veya dairesel kesitler için çap ve kalınlık oranlarına göre kontrol gerçekleştirilir ve raporlanır.

Çapraz Narinlik Kontrolü

TBDY 2018 Bölüm 9 gereği çapraz elemanların belirli narinlik oranını sağlaması hedeflenir. Çelik elemanlar için basınç altında davranışın kritik olması ve Merkezi Çaprazlı sistemlerde enerji sönümleyici olarak kullanılan çapraz elemanların belirli eksenel kuvvetleri karşılayabilmesi için narinlik oranı kontrolü gerçekleştirilir ve raporlanır.

Çapraz Süneklik Kontrolü

TBDY 2018 Bölüm 9' a uygun olarak Merkezi Çaprazlı Sistemlerde çapraz elemanların enerji sönümleme mekanizmasının en önemli unsuru olması sebebi ile kopma (kırılma) dayanımının, akma dayanımından yüksek olması talep edilir. Kontrol sonucu çapraz eleman raporunda verilmektedir.

Alın Levhalı Bulonlu Birleşimler (Tablo 9B.1)

TBDY 2018 EK9.B' de yer alan Bulonlu alın levhalı birleşimler, Rijitleştirilmemiş 4 bulonlu, Rijitleştirilmiş 4 bulonlu ve Rijitleştirilmiş 8 bulonlu, yönetmeliğe uygun olarak modellenir ve Tablo 9B.1 ' e uygun olarak süneklik düzeyi yüksek ve sınırlı durumlarında gerekli kontroller gerçekleştirilir ve raporlanır. Bu birleşimlerin aynı zamanda Çelik Yapılar Yönetmeliği ve AISC 360-16' a uygun olarak tasarım kontrolleri gerçekleştirilir ve raporlanır.

Bulonlu Başlık Levhalı Moment Aktaran Birleşim ( Tablo 9B.2)

TBDY 2018 EK9.B' de yer alan Başlık levhalı bulonlu birleşim, yönetmeliğe uygun olarak modellenir. Tablo 9B.2 ' e uygun olarak süneklik düzeyi yüksek ve sınırlı durumlarında gerekli kontroller gerçekleştirilir ve raporlanır. Bu birleşimin aynı zamanda Çelik Yapılar Yönetmeliği ve AISC 360-16' a uygun olarak tasarım kontrolleri gerçekleştirilir ve raporlanır.

Tam Penetrasyonlu Küt Kaynaklı Birleşim (Tablo 9B.3)

TBDY 2018 EK9.B' de yer alan Tam penetrasyonlu küt kaynaklı birleşim, yönetmeliğe uygun olarak modellenir ve Tablo 9B.3 ' e uygun olarak süneklik düzeyi yüksek ve sınırlı durumlarında gerekli kontroller gerçekleştirilir ve raporlanır. Bu birleşimin aynı zamanda Çelik Yapılar Yönetmeliği ve AISC 360-16' a uygun olarak tasarım kontrolleri gerçekleştirilir ve raporlanır.


Betonarme Çizimler
TBDY 2018'e Göre Perde Detay Çizimleri

TBDY 2018' de açıklanan perde donatı çizim tiplerinden içten kancasız ve dıştan kancasız olmak üzere 2 adet tipten dilediğinizi perde parametreleri bölümünden ayarlayarak kullanabilirsiniz. Perde çizimleri seçiminize göre güncellenecektir. 

TBDY 2018'e Göre Kolon Detay Çizimleri

TBDY 2018' de betonarme çizimler açısından en önemli değişiklik orta üçte birlik bölgede bindirme bölgesi oluşturulmasıdır. Kolon çizimleri bu duruma uygun olarak düzenlenmiştir. Aynı zamanda enkesit çizimleri ile etriye detaylarını da bu çizimlerde bulabilirsiniz.

Güçlendirme Çizimleri

Güçlendirme kolon ve perdeleri için manto detayı ve ankraj yerleşimi gibi uygulamayı kolaylaştırmak adına çizimler güncellenmiş ve yeni özellikler eklenmiştir.


Çelik Çizimler
Birleşim ve Ek Detayları

TBDY 2018 Bölüm 9' da belirtildiği üzere her bir birleşim bölgesinin detayları üç boyutlu ve enkesit çizimi olarak nokta detayları başlığı altında toplu olarak verilmektedir. Benzer olan birleşimler gruplanarak detaylandırılır. 

Tasarımda Göz önüne Alınan Parametreler

TBDY 2018 gereği her paftada yer alması gereken çevresel etki sınıfı, BYS, BKS, Zemin tipi gibi parametrelerinin yer aldığı TBDY 2018 antetleri şablon olarak kullanılabilir.